Terraform

Terraform Bästa praxis för att bygga en stark infrastruktur

Johan Carlsson
SALES & COMMUNICATION DIRECTOR

Terraform är ett verktyg för att hantera resurser mellan molnleverantörer och tjänster genom infrastruktur som kod (IaC). Med hjälp av Terraforms bästa praxis kan du bygga och underhålla din infrastruktur konsekvent och upprepade gånger.

Vad är Terraform?

Terraform är ett IaC-verktyg (Infrastructure as Code) med öppen källkod som gör det möjligt att tillhandahålla, hantera och versionskontrollera infrastruktur hos olika molnleverantörer och tjänster. Det tillhandahåller ett deklarativt språk för att definiera resurser och deras konfigurationer och skapar och uppdaterar dem automatiskt utifrån det önskade tillståndet. Terraform är ett mångsidigt verktyg för hantering av infrastruktur i olika miljöer, med stöd från Amazon Web Services (AWS), Azure och Google Cloud Platform (GCP).

De bästa metoderna för Terraform, syftar till att hjälpa företag att definiera sin infrastruktur som kod, vilket möjliggör versionering, delning och automatisering. Med hjälp av ett deklarativt språk säkerställer Terraform att din infrastruktur alltid är i önskat skick och att ändringar är förutsägbara och upprepningsbara. Terraform stöder också ett stort antal leverantörer och resurser så att du kan hantera olika aspekter av din infrastruktur på ett enhetligt sätt.

För att bygga en robust infrastruktur med Terraform bör du följa de här bästa metoderna för Terraform:

Använd versionskontroll: Den bästa metoden för Terraform är att använda verktyg för versionskontroll, som Git eller SVN, för att hantera Terraform-kod. På så sätt kan du spåra ändringar, samarbeta med ditt team och återgå till tidigare versioner vid behov. Det är också viktigt att använda en grenstrategi för att hantera ändringar och ett arbetsflöde för pull request för att granska och godkänna ändringar innan de slås samman i huvudgrenen.

Använd moduler: Dela upp din infrastrukturkod i återanvändbara moduler för att främja enhetlighet och undvika dubbelarbete. Moduler gör det möjligt att kapsla in specifika resurser, t.ex. en VPC, ett databaskluster eller en webbserver, och dela dem i hela infrastrukturen. De kan användas för att skapa flera instanser av samma resurs eller olika typer av hjälp med liknande konfigurationer.

Använd variabler: Använd variabler: Att använda variabler är en av de bästa metoderna för Terraform för att göra Terraformkoden mer dynamisk och flexibel. Definiera variabler på modul- eller projektnivå och använd dem för att parametrisera dina resurser. Detta gör det lättare att återanvända och ändra din kod och gör att du kan ändra resurskonfigurationer baserat på miljön, t.ex. dev, staging eller prod.

Använd fjärrtillstånd: Lagra ditt Terraform-status på distans för att dela statusen i hela teamet och främja samarbete. Detta kan göras med en tillståndsfil som lagras i en fjärrbackend, till exempel S3, Azure Blob Storage eller HashiCorp Consul. Ett fjärrtillstånd gör det också lättare att hantera tillståndet, undvika tillståndskonflikter och upprätthålla en historik över ändringar.

Använd Terraform Cloud: Överväg att använda Terraform Cloud för att hantera dina Terraform-körningar, särskilt om du har ett större team eller en komplex infrastruktur. Terraform Cloud erbjuder en central plats för att arbeta med ditt tillstånd, köra din kod och samarbeta med ditt team. Den innehåller också policykontroller, körutlösare och funktioner för kostnadsberäkning.

Använd automatisering: Automatisera dina Terraform-körningar med ett CI/CD-verktyg, till exempel Jenkins, Travis CI eller CircleCI. Detta säkerställer att din infrastruktur alltid är uppdaterad och minskar risken för fel eller felkonfigurationer. Använd automatiserade test- och godkännandeprocesser för att se till att dina ändringar är säkra att tillämpa.

Följ molnleverantörens bästa praxis: Följ bästa praxis för din molnleverantör, till exempel AWS, Azure eller GCP. Dessa inkluderar användning av resurstaggar och namnkonventioner för att främja konsistens och hanterbarhet, beaktande av säkerhets- och efterlevnadskrav samt optimering av kostnader. Håll dig uppdaterad med nya funktioner och uppdateringar och använd leverantörsspecifika moduler och plugins.

Använd en separat Terraform-backend: Överväg att använda en separat Terraform-backend för varje miljö, t.ex. utveckling, staging och produktion. På så sätt kan du separera varje miljös tillstånd och konfiguration, vilket minskar risken för konflikter eller misstag. Du kan använda samma Terraform-kod och moduler i alla domäner, men konfigurera backend och variabler för att matcha den specifika miljön.

Använd Terraformmoduler från gemenskapen: Att dra nytta av Terraform-modulregistret för att hitta och använda moduler som skapats av gemenskapen är en annan bästa praxis för Terraform. Dessa moduler tillhandahåller förbyggda konfigurationer för delade resurser, till exempel ett Kubernetes-kluster, en Docker-container eller en AWS Lambda-funktion. Att använda moduler från gemenskapen kan spara tid och förbättra kvaliteten på din kod, eftersom de ofta testas och valideras av gemenskapen.

Använd Terraform Workspaces: Använd Terraform-arbetsområden för att hantera flera instanser av samma infrastruktur, t.ex. olika utvecklings- eller testmiljöer. Med arbetsområden kan du behålla en enda Terraform-konfiguration men skapa och hantera olika fall med olika tillstånd och variabler. Detta kan spara tid och minska antalet fel, eftersom du inte behöver duplicera din kod för varje instans.

Använd Terraform State Locking: Använd Terraform tillståndslåsning för att förhindra att flera användare eller processer ändrar tillståndet samtidigt. Tillståndslåsning säkerställer att endast en användare kan ändra tillståndet åt gången och innehåller konflikter eller fel. Terraform stöder tillståndslåsning med fjärrbackends som S3, Azure Blob Storage eller HashiCorp Consul.

Använd villkorlig logik: En annan bästa praxis för Terraform är att använda villkorlig logik i din Terraform-kod för att hantera olika scenarier eller konfigurationer. Detta kan göras med villkorliga funktioner, t.ex. if-else-satser, eller dynamiska uttryck, t.ex. for_each eller count. Villkorlig logik kan göra din kod mer flexibel och anpassningsbar och minska behovet av dubbelarbete eller separata kodvägar.

Genom att följa dessa bästa metoder för Terraform kan du bygga en stark grund för din infrastruktur och se till att din Terraformkod är skalbar, underhållbar och lätt att samarbeta kring.

Terraform Bästa praxis för att bygga en stark infrastruktur

Terraform är ett kraftfullt verktyg för att hantera infrastruktur som kod hos olika molnleverantörer och tjänster. Genom att följa de bästa metoderna för Terraform, såsom versionskontroll, modularisering, parametrisering, fjärrtillstånd, automatisering och molnhantering, kan du bygga en stark grund för din flexibla, skalbara och repeterbara infrastruktur. Tänk alltid på bästa praxis för din molnleverantör och tänk på säkerhet, skalbarhet och kostnadsoptimering när du utformar och distribuerar din infrastruktur.

Med Terraform kan du dra full nytta av fördelarna med infrastruktur som kod för att uppnå snabbare och mer tillförlitliga driftsättningar och förbättra hanterbarheten och underhållbarheten av din infrastruktur. Kolla in Opsios fallstudier om Terraform-implementering och bygg en stjärnig strategi för fartyg till molnet för ditt företag.

About Johan Carlsson
Johan Carlsson
SALES & COMMUNICATION DIRECTOR
Johan började på Opsio under sitt grundår och arbetade nära våra kunder om deras utveckling i molnlandskapet. Johans favoritämne är innovation och drivs av nyfikenhet att förstå och hjälpa till att lösa organisationens unika utmaningar i molnet.
Molnmigrering
Migrering av WorkBuster till AWS
Läs mer
Molnmigrering
Migration av Branäsgruppen AB till AWS
Läs mer
Molnmigrering
Migration av ET Network till AWS
Läs mer
Vad vill du uppnå i molnet?
Kontakta oss så hjälper vi dig.