Molnsäkerhet Bästa praxis

Molnsäkerhet för SaaS, PaaS och IaaS: Bästa praxis och strategier

Datalagring och dataöverföring är några av de viktigaste områdena som oroar organisationer och företag över hela världen. Molnlagring gör det möjligt för dessa företag och organisationer att få tillgång till, hantera, ändra eller radera sina data var som helst och när som helst. Molnsäkerhet är att skydda data, program och infrastruktur som lagras i molnet.

Det handlar om en uppsättning riktlinjer, teknik och förfaranden som är utformade för att skydda molnbaserade system från cyberattacker. Molnsäkerhet omfattar ett stort antal tjänster som sträcker sig från Software as a Service (SaaS) och Platform as a Service (PaaS) till Infrastructure as a Service (IaaS).

## Behovet av att säkra molninfrastrukturen

Data, applikationer och infrastruktur i molnet skyddas från obehörig åtkomst, skadliga attacker och andra cyberhot med hjälp av molnsäkerhet. Molnets säkerhet bidrar till att säkerställa sekretess, integritet och tillgänglighet för data som lagras i molnet. Den hjälper också organisationer att uppfylla kraven på regelefterlevnad samtidigt som den ger säker åtkomst till deras tjänster och applikationer. Dessutom kan molnsäkerhet bidra till att minska kostnaderna för lagring, underhåll och support av lokala system.

## Molnsäkerhet för SaaS, PaaS och IaaS

Molnsäkerhet omfattar en uppsättning policyer, tekniker och kontroller som är utformade för att skydda molnbaserade system och data. Säkerhetsåtgärder genomförs på alla nivåer i molnstacken, inklusive SaaS, PaaS och IaaS. Organisationer måste se till att deras anställda får utbildning i bästa metoder för molnsäkerhet.

Molntjänster kan säkras genom att införa mekanismer för åtkomstkontroll, kryptera data och regelbundet övervaka systemet för att upptäcka misstänkt aktivitet. Autentisering, datalagring och andra aspekter av molnanvändning bör alla omfattas av en omfattande säkerhetsstrategi. Organisationer bör också överväga att använda verktyg från tredje part, t.ex. sårbarhetsskannrar, för att upptäcka potentiella hot eller sårbarheter i sin molnmiljö och hålla sig uppdaterade om den senaste utvecklingen för att ligga steget före eventuella förändringar eller nya hot inom molnsäkerhetstekniken.

## Uppbyggnad av efterlevnad av molnsäkerhet i organisationen

Molnsäkerhet är en viktig del av varje organisations övergripande säkerhetsstrategi. Organisationer måste se till att deras molnmiljö är tillräckligt säkrad och måste förstå de olika typerna av molnsäkerhetslösningar som finns tillgängliga. Här är några viktiga steg för att se till att organisationens cyberrymden är tillräckligt skyddad mot cyberhot i molnet.

Datakryptering- Detta är en metod för att säkra data genom att omvandla dem till maskinspråk vid transitering och överföring. Se till att du har bestämmelser om kryptering av data i vila och under överföring. Detta innebär att du kan kryptera uppgifterna även när de har skickats av centralen, när de tas emot av mottagaren eller när de fortfarande är under överföring.

Identitets- och åtkomsthantering- Bara vissa personer bör tillåtas besöka och komma in i molnmiljön. Detta är ett mycket tekniskt och reserverat område och bör endast användas av personer som är tillräckligt kompetenta och skickliga för att hantera alla aspekter. Det blir allt viktigare att bygga molnssäkerhet för multi-cloud. Se till att din tjänsteleverantör har en plan för att spåra användarnas åtkomst, inklusive deras aktiviteter och vad de ändrar i molnet. Detta gör det lättare för organisationer att spåra ändringar och upptäcka fel via loggar.

Efterlevnad - Se till att din tjänsteleverantör följer viktiga globala policyer som GDPR, CCPA, HIPAA, SOC 2 och PCI DSS-normer. Detta gör din infrastruktur kompatibel och begränsar exponeringen för hot.

Säkerhetscertifieringar - Idag, när moln säkerhet är en viktig fråga inom IT, finns det många tjänsteleverantörer som erbjuder olika tjänster på marknaden. När du väljer leverantör bör du kontrollera ISO 27001-, SOC 2- eller PCI DSS-certifieringar. På så sätt kan du kontrollera tjänsteleverantörens trovärdighet och äkthet samt deras koppling till regeringen.

Sårbarhetsscanning - Marknaden rör sig i en rasande fart, vilket ger upphov till nya dagliga hot. För att kunna konkurrera med hoten mot cybersäkerheten och få ett övertag över dem bör du ha en bestämmelse om sårbarhetsavläsning i din infrastruktur. Du kan också schemalägga detta automatiskt med bestämda intervall för att göra det enklare för alla.

Incident response and disaster recovery - Vad händer om du utsätts för ett cyberhot? Incidentrapporten och katastrofåterställningsplanen kommer in i bilden och ger dig en detaljerad loggbok över data och incidenter som inträffat. Du kan enkelt spåra skadlig kod och bli av med den. Med hjälp av katastrofåterställning kan du dessutom snabbt komma tillbaka på rätt spår utan att förlora värdefulla arbetstimmar.

Tredjepartsrevisioner - Ingen tjänsteleverantör kommer att ifrågasätta sina tjänster; i det här fallet bör du ta hjälp av en tredje part. Se till att din tjänsteleverantör har en möjlighet att få revisionen utförd av en tredje part för korsverifiering och att allt är på plats.

Flerfaktorsautentisering - Tillgången till molnet bör vara begränsad, men användarna bör ha flerfaktorsautentisering för att logga in. Du kan erbjuda tillhandahållande via e-post, SMS, samtal och OTP för att säkra molnet. På så sätt kan du se till att endast den person som har rätt åtkomst kommer in i infrastrukturen och ingen annan.

Nätverkssäkerhet - När du väljer en tjänsteleverantör ska du se till att han installerar brandväggar och system för att upptäcka och förhindra intrång. Detta är ett av de viktigaste sätten att säkra molninfrastrukturen när den exponeras av många personer i organisationer och på internet.

Support - Slutligen bör du kontrollera den support som leverantörerna tillhandahåller med olika intervaller. Stöd och hjälp i rätt tid kan lösa många problem och leda till minsta möjliga arbetsbortfall. Detta är ett utmärkt sätt att öka produktiviteten, som kan hämmas av felaktig uppbackning. Stödet ska komma i rätt tid och leverantören ska ha kompetens och färdigheter för att hantera uppgiften på ett bra sätt.

Datasäkerhet är en allt viktigare fråga för organisationer av alla storlekar. I dagens digitala värld är data ryggraden i alla företag och måste skyddas från skadliga instrument. Organisationer måste utveckla en heltäckande strategi för datasäkerhet som omfattar alla aspekter av verksamheten, t.ex. fysiska säkerhetsåtgärder och nätverkssäkerhetsåtgärder, protokoll för åtkomstkontroll, krypteringsteknik och molnsäkerhet och styrning. Ju mer vikt man lägger vid dataskydd och säkerhet, desto bättre blir organisationens infrastruktur när det gäller dataskydd och moln.

Fokusera på att bygga upp din verksamhet utan att oroa dig för hot och cyberattacker mot dina organisationsdata i molnet. Utveckla ditt företags cyberrymden på ett effektivt, kostnadseffektivt och säkert sätt med Opsio Cloud Security Services.

Molnsäkerhet för SaaS, PaaS och IaaS: Bästa praxis och strategier

Vårt team av certifierade molnspecialister och cybersäkerhetsexperter skapar skräddarsydda lösningar för att hjälpa dig att utveckla, implementera, hantera och övervaka den högsta nivån av molnsäkerhet för dina SaaS-, PaaS- och IaaS-miljöer. Kontakta oss idag för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina molnsäkerhetsmål, säkra ditt organisationsmoln och utveckla molnsäkerhetslösningar som skyddar dina värdefulla data och stöder kontinuerlig affärstillväxt.

About
Molnmigrering
Migrering av WorkBuster till AWS
Läs mer
Molnmigrering
Migration av Branäsgruppen AB till AWS
Läs mer
Molnmigrering
Migration av ET Network till AWS
Läs mer
Vad vill du uppnå i molnet?
Kontakta oss så hjälper vi dig.