Molnöverensstämmelse

Överensstämmelse med molnet: Säkerställa säkerhet och efterlevnad av regelverk

Johan Carlsson
SALES & COMMUNICATION DIRECTOR

I takt med att allt fler företag flyttar sin verksamhet till molnet blir det allt viktigare att se till att molnet följs. Med molnöverensstämmelse avses uppfyllande av lagstadgade krav och branschstandarder för säkerhet och dataintegritet vid användning av molnbaserade tjänster. Detta innebär bland annat att skydda känsliga data och se till att molnleverantörer följer säkerhetsstandarder och bestämmelser.

Att följa molnreglerna kan vara en komplex och utmanande uppgift, eftersom det handlar om att navigera mellan olika lagstadgade krav och standarder. I den här bloggen kommer vi att utforska vikten av efterlevnad i molnet, vanliga lagstadgade krav och standarder samt bästa praxis för att säkerställa efterlevnad i molnet.

Varför efterlevnad av molnet är viktigt

Överensstämmelse med molnet är viktigt av flera anledningar. I första hand skyddar efterlevnaden av molnet känsliga data från olaglig åtkomst och stöld. Olika företag tenderar att spara konfidentiella uppgifter som finansiell och personlig information i molnet. Uppgifterna riskerar att utsättas för cyberattacker och andra säkerhetsöverträdelser om inte lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

Förutom att skydda känsliga data hjälper molnöverensstämmelse också företag att undvika kostsamma straff och juridiska problem. Flera tillsynsorgan har stränga standarder för dataintegritet och datasäkerhet, och om du inte följer dessa bestämmelser kan det leda till hårda straff och juridiska reaktioner.

Slutligen kan efterlevnad av molnregler hjälpa företag att upprätthålla kundernas förtroende och tillit. Organisationen bör ta ansvar för att skydda kunduppgifternas konfidentialitet och säkerhet. Att inte uppfylla denna skyldighet kan potentiellt leda till förlust av kunder och skada på anseendet.

Gemensamma regleringskrav och standarder

Det finns flera lagstadgade krav och branschstandarder som företag måste följa när de använder molnbaserade tjänster. Några av de vanligaste är:

General Data Protection Regulation (GDPR) -

Bland de vanligaste bestämmelserna om efterlevnad är General Data Protection Regulation (GDPR), som gäller för företag som bedriver verksamhet inom EU och som innehåller riktlinjer för insamling, användning och lagring av personuppgifter.

Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) -

Denna förordning gäller för företag som hanterar skyddad hälsoinformation (PHI). Den kräver att företag ska införa skyddsåtgärder för att skydda PHI från obehörig åtkomst och att de ska underrätta berörda personer i händelse av ett dataintrång.

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) -

Denna standard gäller för företag som hanterar kreditkortsbetalningar. Den kräver att företag genomför strikta säkerhetsåtgärder för att skydda kreditkortsdata, t.ex. kryptering och åtkomstkontroller.

National Institute of Standards and Technology (NIST) -

Denna standard innehåller riktlinjer för att garantera säkerhet och sekretess för känsliga data. Den innehåller rekommendationer för riskhantering, åtkomstkontroller och säkerhetsövervakning.

ISO 27001 -

Denna internationella standard beskriver bästa praxis för hantering av informationssäkerhet. För att uppfylla kraven måste företagen inrätta ett omfattande system för hantering av informationssäkerhet (ISMS) och genomgå rutinrevisioner för att se till att alla standarder uppfylls.

Bästa metoder för att säkerställa efterlevnad i molnet

Det kan vara en komplicerad uppgift att se till att molnet följs, men det finns flera bästa metoder som företag kan följa för att säkerställa efterlevnaden:

Gör en riskbedömning

Innan företag flyttar data till molnet bör de göra en riskbedömning för att identifiera potentiella säkerhetsrisker och sårbarheter. Detta kan vara till hjälp vid valet av molnleverantörer och genomförandet av säkerhetsåtgärder.

Välj en molnleverantör som uppfyller kraven

Företag bör välja en molnleverantör som följer relevanta lagkrav och branschstandarder. Detta kan bidra till att säkerställa att molnleverantören har infört lämpliga säkerhetsåtgärder och kan ge nödvändiga försäkringar om efterlevnad.

Implementera starka åtkomstkontroller

För att garantera att känsliga molndata endast kan nås av auktoriserade personer kan åtkomstkontroller som flerfaktorsautentisering och rollbaserade åtkomstkontroller vara till stor nytta.

Kryptera data under överföring och i vila

Kryptering av data under överföring och i vila kan hjälpa till att skydda känsliga data från obehörig åtkomst. Företag bör se till att deras molnleverantör tillämpar lämpliga krypteringsåtgärder för att skydda deras data.

Övervaka säkerhet och efterlevnad

Företag bör regelbundet övervaka sin molnmiljö för säkerhetshot och efterlevnadsproblem. Detta kan bidra till att identifiera och minska säkerhetsrisker och säkerställa att relevanta lagstadgade krav och industristandarder följs.

Utbilda anställda i säkerhet och efterlevnad

Anställda spelar en viktig roll när det gäller att säkerställa molnöverensstämmelse. Företagen bör regelbundet utbilda sina anställda i bästa säkerhetspraxis och krav på efterlevnad för att förhindra säkerhetsöverträdelser och säkerställa kontinuerlig efterlevnad.

Utveckla och testa planer för incidenthantering

Att ha en välorganiserad incidenthanteringsplan är avgörande för att företag ska kunna hantera eventuella säkerhetsöverträdelser eller situationer av bristande efterlevnad som kan uppstå. Planen bör innehålla förfaranden för att identifiera och begränsa intrånget, underrätta berörda personer och rapportera incidenten till relevanta tillsynsmyndigheter.

Överensstämmelse med molnet: Säkerställa säkerhet och efterlevnad av regelverk

Överensstämmelse i molnet är en viktig del av molnsäkerheten och dataskyddet. Genom att se till att relevanta lagkrav och industristandarder följs kan företag skydda känsliga data, undvika kostsamma straff och juridiska problem samt upprätthålla kundernas förtroende. Det kan vara en utmaning att säkerställa efterlevnaden av molnet, men genom att följa bästa praxis, t.ex. genomföra en riskbedömning, välja en molnleverantör som uppfyller kraven, införa starka åtkomstkontroller och krypteringsåtgärder samt övervaka säkerhet och efterlevnad, kan företag minska säkerhetsrisker och säkerställa kontinuerlig efterlevnad.

About Johan Carlsson
Johan Carlsson
SALES & COMMUNICATION DIRECTOR
Johan började på Opsio under sitt grundår och arbetade nära våra kunder om deras utveckling i molnlandskapet. Johans favoritämne är innovation och drivs av nyfikenhet att förstå och hjälpa till att lösa organisationens unika utmaningar i molnet.
Molnmigrering
Migrering av WorkBuster till AWS
Läs mer
Molnmigrering
Migration av Branäsgruppen AB till AWS
Läs mer
Molnmigrering
Migration av ET Network till AWS
Läs mer
Vad vill du uppnå i molnet?
Kontakta oss så hjälper vi dig.