Cloud Native Microservices

Bygga skalbara applikationer med Cloud Native Microservices

Johan Carlsson
SALES & COMMUNICATION DIRECTOR

Under de senaste åren har molntjänster revolutionerat det sätt på vilket applikationer utvecklas och används. Med molntjänster kan applikationer snabbt distribueras och skalas upp, utan att du behöver oroa dig för den underliggande infrastrukturen. En av de mest populära metoderna för att bygga molnbaserade applikationer är att använda mikrotjänstarkitektur.

Arkitektur för mikrotjänster är en metod för programvarudesign som innebär att stora, komplexa tillämpningar delas upp i mindre, oberoende komponenter, så kallade mikrotjänster. Dessa mikrotjänster arbetar tillsammans för att skapa en större och mer komplex applikation. Varje mikrotjänst utvecklas och distribueras självständigt och kommunicerar med andra mikrotjänster via API:er.

Molnnativa mikrotjänster är en typ av mikrotjänstarkitektur som är särskilt utformad för att fungera i molnmiljöer. Dessa mikrotjänster är byggda för att vara motståndskraftiga, skalbara och feltoleranta. De är också utformade för att dra nytta av molninfrastrukturtjänster som belastningsbalansering, automatisk skalning och containerisering.

Fördelar med Cloud Native Microservices

En av de viktigaste fördelarna är skalbarhet. Molnnativa mikrotjänster kan skalas horisontellt, vilket innebär att ytterligare instanser av tjänsten kan läggas till när efterfrågan ökar. Detta gör det möjligt för organisationer att hantera plötsliga toppar i trafiken utan att behöva oroa sig för begränsningar i infrastrukturen.

En annan fördel med molnnativa mikrotjänster är motståndskraft. Den motståndskraftiga och feltoleranta karaktären hos molnnativa mikrotjänster gör att de snabbt och enkelt kan återhämta sig från fel. Detta säkerställer att programmen alltid är tillgängliga och responsiva.

Smidighet:

Molnnativa mikrotjänster möjliggör också snabbare utveckling och driftsättning av applikationer. Varje mikrotjänst kan utvecklas och distribueras självständigt, vilket minskar den tid som krävs för att utveckla och distribuera hela applikationen. Denna smidighet är särskilt användbar i dagens snabba affärsmiljö.

Kostnadseffektivt:

En av de främsta fördelarna med molnnativa mikrotjänster är deras kostnadseffektivitet. De är utformade för att dra nytta av molninfrastrukturtjänster som belastningsbalansering och automatisk skalning, vilket avsevärt kan minska infrastrukturkostnaderna. Genom att dela upp programmet i mindre, oberoende mikrotjänster kan organisationer optimera resursallokeringen och minska behovet av dyr hårdvara.

Bygga skalbara applikationer med Cloud Native Microservices:

Att bygga skalbara applikationer med molnnativa mikrotjänster innebär flera viktiga bästa metoder. De här bästa metoderna är utformade för att hjälpa organisationer att dela upp sina applikationer i mindre, mer hanterbara komponenter som kan distribueras och skalas oberoende av varandra.

Identifiera tjänsterna:

Det första steget i byggandet av molnnativa mikrotjänster är att identifiera de tjänster som krävs för applikationen. Detta innebär att programmet delas upp i mindre, oberoende mikrotjänster som kan utvecklas, distribueras och skalas separat. Det här tillvägagångssättet hjälper organisationer att minska komplexiteten, förbättra smidigheten och öka skalbarheten.

Utforma tjänsterna:

Det är också viktigt att utforma varje mikrotjänst med skalbarhet och feltolerans i åtanke. Vid utformningen av mikrotjänster bör man prioritera motståndskraft och feltolerans, så att de kan bibehålla sin funktionalitet även om en eller flera komponenter drabbas av fel. Det här tillvägagångssättet hjälper organisationer att se till att deras applikationer förblir tillgängliga och responsiva, även vid störningar.

Välj rätt teknik:

Det är också viktigt att välja rätt teknik för varje mikrotjänst. Olika mikrotjänster har olika krav och organisationer bör välja den teknik som är bäst lämpad för varje mikrotjänst, baserat på dess krav och den molninfrastruktur som används. Det här tillvägagångssättet hjälper organisationer att optimera prestanda, minska kostnaderna och förbättra skalbarheten.

Använd containerisering:

Containerisering är en nyckelkomponent i molnnativa mikrotjänster, eftersom det gör det enkelt att distribuera och skala tjänsterna, medan orkestreringsprogram som Kubernetes kan användas för att hantera distributionen och skalningen av tjänsterna.

Använd orkestrering:

Användning av containerisering är en nyckelkomponent i molnnativa mikrotjänster. Containerisering gör det enkelt att distribuera och skala tjänster, samtidigt som det ger isolering och säkerhet. Orkestreringsverktyg som Kubernetes kan användas för att hantera distribution och skalning av tjänster, vilket gör det lättare för organisationer att hantera sina applikationer i molnet.

Bästa praxis för att bygga molnbaserade mikrotjänster

För att lyckas med att bygga molnnativa mikrotjänster finns det flera bästa metoder som bör följas:

Håll mikrotjänsterna små och fokuserade:

Mikrotjänster är utformade för att vara små, fokuserade och oberoende tjänster som arbetar tillsammans för att leverera en större applikation. För att uppnå detta är det viktigt att hålla mikrotjänsterna så små som möjligt, var och en med ett enda ansvar. Detta tillvägagångssätt bidrar till att se till att mikrotjänsterna blir mer hanterbara, skalbara och lättare att underhålla. Genom att hålla mikrotjänsterna fokuserade blir det lättare att identifiera och isolera problem, vilket underlättar felsökning och felsökning.

Använd API-gateways:

API-gateways fungerar som en central ingång för alla förfrågningar och svar för en mikrotjänstbaserad applikation. De kan hjälpa till att hantera trafik mellan mikrotjänster, utföra autentisering och auktorisering samt tillhandahålla ytterligare säkerhetsfunktioner som hastighetsbegränsning, strypning och validering av förfrågningar. API-gateways hjälper också till att frikoppla klientprogrammet från de underliggande mikrotjänsterna, vilket gör det lättare att uppdatera och underhålla dem.

Att genomföra hälsokontroller:

Det är en viktig best practice inom mikrotjänstarkitektur. Hälsokontroller är automatiserade tester som regelbundet kontrollerar tillståndet för varje mikrotjänst för att säkerställa att den fungerar korrekt. Dessa tester kan användas för att upptäcka och åtgärda eventuella problem innan de blir kritiska, vilket minskar stilleståndstiden och förbättrar applikationens tillförlitlighet.

Övervaka prestandan hos mikrotjänster:

Det är också viktigt att övervaka varje mikrotjänsts prestanda för att se till att applikationen fungerar som förväntat. Genom att övervaka mätvärden som svarstid, felprocent och genomströmning kan organisationer snabbt identifiera prestandaproblem och vidta korrigerande åtgärder. Dessutom kan övervakningen hjälpa till att identifiera områden där optimering är nödvändig för att förbättra prestandan ytterligare.

Automatisering:

Det är avgörande för att förenkla distributionen och hanteringen av mikrotjänster. Med automatiseringsverktyg kan organisationer automatisera hela mjukvaruutvecklingsprocessen, från att bygga och testa till att distribuera och hantera applikationer. Automatisering kan bidra till att eliminera fel, minska den tid som krävs för driftsättning och förbättra den totala produktiviteten.

Bygga skalbara applikationer med Cloud Native Microservices

Slutsats:

Sammanfattningsvis kräver byggandet av molnnativa mikrotjänster noggrann planering och implementering av bästa praxis. Genom att implementera hälsokontroller, övervaka prestanda och använda automatisering kan organisationer bygga skalbara, motståndskraftiga och flexibla applikationer som är utformade för molnet. Dessa tillämpningar kan ge betydande fördelar för organisationer, bland annat ökad tillförlitlighet, kortare tid till marknaden och minskade driftskostnader.

About Johan Carlsson
Johan Carlsson
SALES & COMMUNICATION DIRECTOR
Johan började på Opsio under sitt grundår och arbetade nära våra kunder om deras utveckling i molnlandskapet. Johans favoritämne är innovation och drivs av nyfikenhet att förstå och hjälpa till att lösa organisationens unika utmaningar i molnet.
Molnmigrering
Migrering av WorkBuster till AWS
Läs mer
Molnmigrering
Migration av Branäsgruppen AB till AWS
Läs mer
Molnmigrering
Migration av ET Network till AWS
Läs mer
Vad vill du uppnå i molnet?
Kontakta oss så hjälper vi dig.